සමාගම් ගෞරව

මේජර්

නව නිපැයුම් පේටන්ට් බලපත්රය

 • pantent-(1)
 • pantent-(2)
 • pantent-(3)
 • pantent-(4)
 • pantent-(5)
 • pantent-(6)

උපයෝගිතා ආදර්ශ පේටන්ට් සහතිකය

 • zhuan-(1)
 • zhuan-(2)
 • zhuan-(3)
 • zhuan-(4)
 • zhuan-(5)
 • zhuan-(6)
 • zhuan-(7)

උසස් තාක්ෂණ ව්යවසාය

ඉංජිනේරු තාක්ෂණ R & D දෙපාර්තමේන්තුව

හෙබෙයි පළාතේ විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය පදනම් කරගත් කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කර්මාන්ත

ගෞරව සහතිකය

Hebei පළාතේ "විශේෂිත සහ නව" කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායන්

හෙබෙයි පළාතේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ආයතන